Begroting 2023

versie 1.0, 16 juni 2022

Wat valt op?

Groei projecten

De groei van hWh en het aantal projecten in de afgelopen jaren zet door. In de begroting van 2023 zijn 53 projecten opgenomen.

Type projecten incl. verlengingen

We zien dat dienstverlening en beheer & onderhoud een steeds prominenter aandeel krijgen binnen de begroting van hWh.

Groei instandhouding

Door de groei in projecten is er meer ondersteuning nodig vanuit instandhouding, zoals projectbeheersing. In 2022 was hiervoor geen financiële ruimte. De meeste noodzakelijke uitbreidingen zijn doorgeschoven naar 2023.

Inzet uren medewerkers bij hWh

De huidige krapte op de arbeidsmarkt vraagt om ruimere kaders. hWh wordt door het Algemeen Bestuur meer ruimte gegund om vooruitstrevend te kunnen acteren om de juiste persoon op de juiste plek te krijgen.

Risicogebieden

Arbeidsmarktcampagne

Gebrek aan capaciteit/kennis

Het Waterschapshuis start een arbeidsmarktcampagne om mensen met de juiste kennis en ervaring aan te trekken voor de watersector.   

Wij willen potentiële werknemers interesseren, binden en boeien voor de watersector.

Rachel de Jong

Capaciteitsmanager

Volwassenheidsniveau 4

Cybersecurity

De bestuurlijke ambitie is om in 2022 door te groeien naar volwassenheidsniveau 4 voor zowel informatieveiligheid als privacy.

Informatieveiligheid en Privacy komt er niet bij maar hoort erbij. Het is risico gestuurd denken en handelen in ons dagelijkse werk.

Gabor Verputten

Adviseur Informatieveiligheid & Privacy (IV&P)

Kansen

Benutbare potentie

Het Waterschapshuis gaat de voorlopers ondersteunen om hun ambitie te verwezenlijken op het gebied van digitale transformatie.

Ontwikkeling samenwerkingsopgave

Bestuurlijke controle

Er is behoefte aan rolduidelijkheid en een samenspel tussen bestuur (als opdrachtnemer) en OGT (als opdrachtgever). Dit is onderwerp van gesprek in de bijeenkomsten inzake ontwikkeling samenwerkingsopgave van hWh.

Heldere communicatie

Meerwaarde voor de deelnemers

Om alle waterschappen in dezelfde boot te kunnen houden, zoeken we naar eenheid in verscheidenheid. Een heldere communicatie over de toegevoegde waarde en de mogelijkheden in samenwerking is onmisbaar.

We laten onze meerwaarde zien door de complexe materie begrijpelijk en aansprekend te maken.

Pleuni Niezing

Strategisch communicatieadviseur

Implementatie wetten

Compliance Wet en Regelgeving

Voldoen aan geldende wet- en regelgeving. De administratieve organisatie en interne beheersing is ingericht op het compliant zijn, waarin bijvoorbeeld de aanbestedingswet een belangrijke rol speelt. De accountant besteedt hier in zijn controle ook aandacht aan.

Compliance
is een verantwoordelijkheid van ons allemaal.”

Sanne Hooijer 

Concern controller

Financiële positie Waterschappen 

Flexibele organisatie

hWh wordt gefinancierd door de deelnemende waterschappen. Bij verdergaande noodzaak tot bezuinigingen en bij een verslechterende financiële positie van de waterschappen zal dat invloed kunnen hebben op de financiële huishouding van hWh.

Ontwikkelingen

Koersplan

Doorontwikkeling hWh

In 2022 is een brede beraadslaging georganiseerd om de veranderende samenwerkingsopgave tussen de waterschappen en hWh te duiden. Dit kan leiden tot een benodigde doorontwikkeling van hWh als regisseur van de samenwerking tussen de waterschappen.

Inkoop

Inkoopplatform

De programma’s worden steeds beter ondersteund op het gebied van contractmanagement. Leveranciersmanagement is in 2021 uitgewerkt en kan volledig worden gestart in 2022. Het inkoopplatform voor het betrekken van de waterschappen is ingericht en wordt in 2022 in gebruik genomen. In 2023 zal dit zijn vruchten gaan afwerpen.

Kwaliteit

Waterschapshuis DNA

Kwaliteit van dienstverlening en resultaatgericht werken moeten onderdeel zijn van het DNA van het Waterschapshuis. Daartoe gaan we structureel inzetten op kwaliteitsborging in projecten en programma’s. Denk onder andere aan het uitvoeren van projectevaluaties. De kwaliteitsborging is voor 2023 uitgebreid van een halve fte naar een hele fte.

Hoe helpt hWh de watersector

Data standaardiseren

Het Waterschapshuis helpt de waterschappen door regie te voeren op het eenduidig registreren van data.

Programma Datastromen

Gegevens-
knooppunt Waterschappen 

Waterschappen leveren andere partijen veel data. Met het Gegevensknooppunt Waterschappen is informatie van alle waterschappen voor afnemers op dezelfde wijze landelijk beschikbaar.

Informatie beschikbaar stellen

Van data naar informatie en modellen. Welke partij kan dat het beste? Het Waterschapshuis helpt de waterschappen met de juiste vraag te formuleren en de uitvraag te doen richting de markt. Het Waterschapshuis helpt de waterschappen met het beheer en onderhoud van de gekozen en gecreëerde  softwaretoepassingen. 

Programma Watersysteem

Oppervlaktewater (HyDAMO)

Bij hydrologen bestond behoefte aan gestandaardiseerde gegevens voor het opstellen van betrouwbare oppervlaktewater- en grondwatermodellen.

Het datamodel HyDAMO is een praktische gereedschapskist voor hydrologen waarin waterschappen op gelijke wijze hun gegevens over oppervlaktewatersystemen registreren, beheren en uitwisselen.

Programma Watersysteem

Perceelwijzer App

De Perceelwijzer App geeft boeren en tuinders actuele en betrouwbare informatie over hun perceel.

Schaalvoordeel

Het Waterschapshuis helpt de waterschappen kosten te besparen (minder meerkosten) door gezamenlijk in te kopen.

Programma Organisatie &
Samenwerking

Inkoop van licenties

Alle waterschappen gaan binnen een raamovereenkomst gebruikmaken van een Microsoft M365 E5 licentie.

Kennis delen en leren

Het Waterschapshuis bevordert de samenwerking tussen waterschappen om zo kennis te delen en van elkaar te leren. Waar nodig brengt zij kennis vanuit de markt naar de waterschappen.

Programma Organisatie &
samenwerking

Kenniscentrum Microsoft

Het kenniscentrum Mircosoft van het Waterschapshuis begeleidt waterschappen bij de invoering en optimaal gebruik van Microsoft 365-E5. Het kenniscentrum ondersteunt de invoering van ‘de moderne werkplek’ aan de hand van roadmaps en geeft waterschappen in de verschillende fasen advies, trainingen en workshops.

Samenvatting cijfers

Begroting

Alleen projecten waarvoor een DVO is afgesloten, zijn opgenomen in de begroting van hWh. De begroting is gedaald in afwachting van het formele besluit tot verlenging van het programma Innovatie en transformatie en het programma Basisdata (AHN en Beeldmateriaal):

Geactualiseerde begroting 2022
tov begroting 2023 in euros
Geactualiseerde begroting 2022
tov begroting 2023 in uren
Begroting 2023
Bijdrage deelnemers in euro’s
Begroting 2023
Bijdrage deelnemers in euro’s
incl. verlengingen