Bestuursrapportage 2024-1

De bestuursrapportage is een verantwoordingsdocument over de voortgang van hWh met focus op instandhouding en de grote lijnen van de programma’s.

versie 1.0, 6 juni 2024

Bestuurlijke prioriteiten

Professionele organisatie

Hoofdstructuur

Door het instellen van een Management Team en het succesvol werven van een Directeur Programma’s hebben we belangrijke stappen gezet in het bouwen van een professionele organisatie.

Aantrekkelijke sector

Jongeren-
platform

HR heeft een actieve rol gespeeld bij 2 sectorbrede initiatieven om de watersector aantrekkelijker te maken door samen met het A&O fonds Waterschappen een jongerenplatform op te richten.

Veilige werkomgeving

Waarderings-huis

Om toekomstige expertiseontwikkelingen van medewerkers in kaart te brengen, zijn de taken en bevoegdheden gedefinieerd en loopbaantrajecten gecreëerd.

Zichtbaarheid

Relatie-management

De pilot met het relatiemanagementsysteem Dynamics is afgerond. Het systeem is ingericht en geschikt om live te gaan. Het implementatie- en adoptieplan wordt in Q2 voorgelegd aan het MT.

Kwaliteit

Archief

Om te voldoen aan de archiefwet is de projectdocumentatie op orde gebracht. Het archief is overgebracht naar een regionale archiefdienst en de benodigde overeenkomsten hiervoor zijn opgesteld. 

Meerwaarde

Verbeteren rapportagetool

We maken sinds juni 2023 deze online bestuurlijke samenvatting (rapportagetool) en willen graag uw feedback ontvangen om deze inhoudelijk en qua vormgeving te verbeteren. Ook onderzoeken we de mogelijkheden om de online bestuurlijke samenvatting te maken met Power BI en Power Platform.

Uren en capaciteit

Uitwisseling kennis en expertise

Sinds januari zijn er in totaal 29 nieuwe rollen ingevuld en 32 bestaande contracten verlengd. We hebben gemerkt dat medewerkers van waterschappen graag hun expertise willen delen door korte opdrachten voor hWh te doen.

Daarnaast is een medewerker van hWh in dienst gegaan bij een waterschap. Deze uitwisseling versterkt de banden tussen onze organisaties en bevordert kennisdeling. 

Groei in uren

De totale urenbesteding in 2024 ligt tot en met april (70.698 uren) in lijn met de begroting van 2024. De realisatie ligt ruim boven de realisatie van dezelfde periode in 2023 (62.105 uren), dit is een stijging van 13,8%. Dit is deels te verklaren door een toename van het personeelsbestand van 8% in de afgelopen 4 maanden.

Ziekteverzuim

hWh heeft tot en met april 2024 gemiddeld circa 54 FTE op de payroll. Het ziekteverzuim bij de medewerkers op de payroll is in 2024 gemiddeld 4,8%. Dit ligt boven de interne streefnorm van 1,9% en wordt veroorzaakt door langdurig ziekte.


Verdeling personeel

We zien een blijvende groei van het aantal medewerkers dat bij hWh in loondienst komt.


Samenvatting cijfers

Verwachte realisatie instandhouding Bestuur & Organisatie

De begroting onvoorziene kosten directie wordt nog niet aangesproken.
Verwachte realisatie instandhouding Kennis & Verbinden

Bij de het opstellen van de begroting is geen rekening gehouden met de inrichting van het programma Diensten en beheer.

In de komende periode wordt onderzocht hoe in het programma Diensten en Beheer ruimte kan worden gemaakt voor de inrichting van dit programma, waarna overheveling van de kosten uit kennis en verbinden naar programma diensten en beheer kan plaatsvinden.

Verwachte realisatie projecten waterschappen en kassiersfunctie

Enerzijds worden nieuwe budgetten aan de begroting toegevoegd voor nieuwe projecten of verlengingen (totaal € 2,4 miljoen, zie ook hoofdstuk 4.5). Anderzijds lijkt er ruimte te ontstaan in de lopende projecten van € 6,6 miljoen, waardoor er naar verwachting geld over blijft.

Er is kritisch gekeken bij welke lopende projecten/programma’s de begroting al verlaagd kan worden, zodat per saldo een stijging van de begroting door nieuwe projecten niet nodig is.

Realisatie projecten met derden

De gelden van derden wordt niet met de waterschappen afgerekend. De bestuurlijke aansturing ligt niet bij het bestuur van hWh, maar bij de per project samengestelde UO’s. UO’s beheren het geld.

Resultaten behaald voor de waterschappen

Beheer en diensten

Inzicht en kansen beheer-
activiteiten

Per 1 januari 2024 zijn alle diensten en beheeractiviteiten administratief bij elkaar onderbracht in het financiële programma 11. 

De voorbereidende activiteiten van de werkelijke overgang leveren waardevolle inzichten op over hoe het beheer nu geregeld is en geven mooie kansen voor verbetering. Door middel van intakes van de te in beheer te nemen producten toetsen we in hoeverre deze voldoen aan de kwaliteit van beheer. Dit geeft een heel divers beeld: van producten, zoals Z info, die ruimschoots voldoen tot producten waarbij nog veel onduidelijkheden en kwetsbaarheden zijn om deze goed in beheer te kunnen nemen.

Open data

Afstand meten met laser-
technologie

Waar je nu al 2D over Nederland kon vliegen met de AHN viewer, is er nu ook de AHN-puntenwolkviewer. Dankzij de eenvoudige bediening vlieg je aan de hand van gemeten hoogtepunten 3D door het hele land. Zo maak je vanuit je luie stoel een rondje om de Utrechtse Dom, over de Veluwe, of door je eigen stad en straat. De puntenwolk viewer geeft je bovendien een uniek inkijkje in hoe het hoogtemodel van jouw stad of straat tot stand is gekomen.  

Kennis delen

Big Water Hack

We hebben de The Big Water Hack georganiseerd met als thema ‘Beyond the horizon’: hoe ziet het waterschap van de toekomst eruit?

Tijdens het event werkten 50 deelnemers 24 uur achter elkaar aan het uitwerken van vijf verschillende toekomstscenario’s voor het waterbeheer. Deze beelden gebruiken we in sessies met waterschappen om in gesprek te gaan over de toekomst van waterbeheer en de keuzes die daarin te maken zijn.  

Leren

Leergang scenariodenken

Uitdagingen die op de waterschappen afkomen, zoals digitale innovaties, duurzaamheid, klimaatverandering, vragen continue de aandacht. Daarom is het van belang niet alleen bezig te zijn met de dag van vandaag: ook die van morgen en de verre toekomst.

‘Door gezamenlijk aan de slag te gaan met scenariodenken gaan we als waterschappen een gemeenschappelijke taal spreken’, legt Fieke Schoonis van Waterschap Brabantse Delta uit. 

Resultaten behaald voor de waterschappen

Watersysteem

Belang van meteo-data

Steeds meer waterschappen helpen mee de meteo-data te verbeteren door het aanleveren van lokale regenmeterdata.

Rutger van Ouwerkerk, Senior adviseur monitoring watersysteem van waterschap Brabantse Delta, vertelt over de waarde van deze data voor het beheren van o.a. de grondwaterstanden en de waarde van samenwerken hierin.

Waterketen

Onderhoud assets

We werken aan de businesscase voor O-info. O-info wordt een tool die de waterschappen continue inzicht geeft in de onderhoudsgegevens en het technisch functioneren van hun eigen én elkaars assets. Doel: optimalisatie van het onderhoud van assets.Veilig netwerk watersector

Samenwerking CERT-WM verlengd

De 21 waterschappen, Rijkswaterstaat en het Waterschapshuis blijven de komende 2 jaar samenwerken om ervoor te zorgen dat het waternetwerk veilig en up-to-date blijft. Dit is bekrachtigd met een verlenging van de samenwerkingsovereenkomst van het CERT Watermanagement (CERT-WM).

“Door deze samenwerking kunnen we security issues veel sneller en efficiënter oppakken” vertelt Jarno Baselier, Cyber Security Specialist.