Bestuursrapportage 2023-1

De bestuursrapportage is een verantwoordingsdocument over de voortgang van hWh met focus op instandhouding en de grote lijnen van de programma’s.

versie 1.0, 8 juni 2023

Bestuurlijke prioriteiten

Veilige werkomgeving

Privacy

Het privacy-beleid, de privacy-verklaringen (intern en extern), de aanstellingsbesluiten van de Privacy-officer en de Functionaris Gegevensbescherming zijn vastgesteld. Dit zijn verbeteringen die zijn doorgevoerd na een BIO-audit in 2021. Privacy bewustzijn bij medewerkers is vergroot en hWh voldoet met deze acties beter aan de AVG.  

Veilige werkomgeving

Risicosessies Informatieveiligheid

Er zijn risicosessies geweest bij alle teams van Bedrijfsvoering om kwetsbaarheden rondom informatieveiligheid en privacy in kaart te brengen en gestructureerd aan te pakken via de PDCA-cyclus. Dit is een belangrijke stap op weg naar volwassenheidsniveau 4.


Veilige werkomgeving

Grip op capaciteit

Er is een capaciteitstool geïmplementeerd die meer grip geeft op de personeelsplanning. Ook is een kwartiermaker HR aangesteld die samen met de capaciteitsmanager gaat kijken hoe we ervoor kunnen zorgen dat de juiste persoon, op het juiste moment, op de juiste plek zit. Talent laten stromen, dat is waar wij voor staan.  

Professionele organisatie

Bedrijfsplan

In maart is de strategienota van de OGT ter consultatie naar de waterschappen gebracht. Vooruitlopend hierop werkt hWh aan een bedrijfsplan die antwoord gaat geven hoe hWh de opdrachten, voortkomend uit de strategienota, denkt te kunnen verwezenlijken.


Professionele organisatie

Wijzigingen wet Gemeenschappelijke Regelingen

De wet op de Gemeenschappelijke Regelingen wordt gewijzigd en vraagt een aantal noodzakelijke juridische aanpassingen voor hWh. Een conceptversie wordt deze zomer voorgelegd aan het DB/AB.  
Zichtbaarheid

Samenwerken op inkoop en aanbesteden

De landelijke samenwerking op inkoop en contractmanagement wordt verstevigd. Zo liggen de Algemene waterschapsvoorwaarden bij IT overeenkomsten (AWBIT-2023) en onderliggende modelovereenkomsten ter beoordeling bij de inkopers en inkoopjuristen van de waterschappen. 


Uren en capaciteit

Krappe arbeidsmarkt

Door krapte op de arbeidsmarkt is het lastig om medewerkers uit de sector te halen. De afgelopen periode zijn meer medewerkers in dienst gekomen. We blijven binnen de 40% ruimte die ons door het Algemeen bestuur is gegeven. Bij het opstellen van de begroting was het project TMX nog niet formeel vastgesteld. Omdat deze werkzaamheden worden uitgevoerd door mensen op de payroll, ligt de realisatie van de uren hiervan hoger dan begroot.

Groei in uren

In de eerte maanden van 2023 is er wederom veel werk verzet binnen de projecten van hWh. Als we kijken naar de realisatie van de uren, ligt dit 25,7% boven de realisatievan dezelfde periode in 2022.
Ziekteverzuim

hWh heeft op 30 april 2023 circa 44 FTE op de payroll (circa 42 FTE gemiddeld in gehele periode). Het ziekteverzuim bij de medewerkers op de payroll is in 2022 gemiddeld 7,5%. Dit ligt boven de interne streefnorm van 2,7% en wordt veroorzaakt door langdurig ziekte.


Inzet trainees

hWh heeft 11 trainees. De trainees kunnen hun traineeship afronden bij hWh en daarna kunnen zij zich verder ontwikkelen binnen de watersector. In 2022 zijn 3 trainees vertrokken nadat ze steeds beter de watersector leerde kennen. Hun conclusie was dat zij niet binnen de watersector paste. hWh is erg onder de indruk van hun prestaties.

Verdeling personeel

Bovenstaande diagram is berekend op basis van aantal medewerkers, zonder daarbij rekening te houden met parttimefactor.


Inzet Waterschappen

Vanuit de waterschappen worden steeds meer medewerkers voor een periode van drie of meer jaar gedetacheerd. In vergelijking met een aantal jaar geleden is dit een positieve ontwikkeling voor de samenwerking tussen de waterschappen en hWh. Zij zien de meerwaarde van de persoonlijke ontwikkeling van de medewerker en de binding met het Waterschapshuis.

Samenvatting cijfers

Verwachte realisatie instandhouding Bestuur & Organisatie

De pot onvoorzien van € 250.000 is tot op heden nagenoeg niet aangesproken. In de ondersteuning zijn de uurtarieven aanzienlijk lager dan begroot, waardoor circa € 200.000 van het budget overblijft. Daarnaast is een overschot zichtbaar door de vele vervangingen en verlengingen van capaciteitsmanagement.


Verwachte realisatie instandhouding Kennis & Verbinden

Wegens ziekte worden uren anders besteed waardoor in dit programma budget overblijft.
Verwachte realisatie projecten waterschappen

Enerzijds worden nieuwe budgetten aan de begroting toegevoegd voor nieuwe projecten (totaal € 2,3 miljoen, zie ook hoofdstuk 4.5). Anderzijds lijkt er ruimte te ontstaan in de lopende projecten van € 3,9 miljoen, waardoor er naar verwachting geld over blijft. Momenteel wordt onderzocht bij welke lopende projecten/programma’s de begroting gedurende 2023 al verlaagd kan worden, zodat per saldo de stijging van de begroting door nieuwe projecten beperkt kan worden. Dit zal worden verwerkt in de 2e bestuursrapportage van 2023.

Realisatie kassiersfunctie en
projecten met derden

De opdracht van de waterschappen aan hWh beperkt zich tot facilitering. De bestuurlijke aansturing ligt niet bij het bestuur van hWh, maar bij de per project samengestelde UO’s. In de baten 2023 van projecten met derden is het saldo projectrekeningen van 31 december 2022 verwerkt, om zichtbaar te maken dat deze gelden beschikbaar zijn in 2023. Voor deze gelden was bij de jaarafsluiting 2022 nog geen bestemming aangeduid, tevens zijn hiervoor geen activiteiten begroot in 2023. Hieraan wordt invulling gegeven door de betreffende UO’s.

Resultaten behaald voor de waterschappen

Waterveiligheid

Dashboard zorgplicht waterkeringen 

Er is een businesscase opgeleverd en goedgekeurd. De waterschappen zijn bereid het project te financieren. Naar verwachting starten we eind juni met het realiseren van het Dashboard zorgplicht waarmee inzichtelijk wordt hoe een waterkering ervoor staat en wat de te nemen maatregelen zijn.  


Waterketen

Eenduidige werkwijze voor onderhoud assets

Steeds meer waterschappen hebben interesse in de toolbox Piping and Instrumentation Diagrams (P&ID’s). Deze toolbox zorgt voor een uniforme werkwijze en éénduidige tekeningen waarmee assets kunnen worden onderhouden. Hierdoor hoeven waterschappen en aannemers maar één werkwijze aan te leren en toe te passen. Dit bespaart tijd en kosten én vermindert het aantal fouten. Waterschappen worden ondersteund in het gebruik van de toolbox door een webpagina, helpdesk, informatievideo, handleidingen en seminars.  

Waterketen

Game werking RWZI in ontwikkeling

Via de Unie van Waterschappen zijn we een initiatief gestart om de gezamenlijke aanbesteding van RioolWaterZuiveringInstallatie (RWZI)-Online te organiseren.

RWZI-Online is een game die de werking van de RWZI’s duidelijk maakt aan scholieren/burgers.


   

Watersysteem

Inzicht in Bodemvocht

Op basis van satellietwaarnemingen kan de informatieservice Bodemvocht waterschappen dagelijks voorzien van gedetailleerde informatie over de actuele en verwachte bodemvochtsituatie. Met deze informatie kunnen waterschappen tijdens extreme weersomstandigheden beter onderbouwde beslissingen nemen.

19 van de 21 waterschappen hebben besloten deel te nemen aan het project Informatieservice Bodemvocht. De projectgroep start in mei.

Resultaten behaald voor de waterschappen

Organisatie en Samenwerking

Uitbreiding contract met Microsoft Azure

De raamovereenkomst die is afgesloten namens de waterschappen met Microsoft voor M365-E5 is uitgebreid met Microsoft Azure. Microsoft Azure geeft de waterschappen de mogelijkheid om in de cloud te werken. Door de raamovereenkomst krijgen de waterschappen voor de komende drie jaar korting op Microsoft Azure en zullen zij in die tijd ook geen prijsverhogingen krijgen.  Organisatie en Samenwerking

Opleiden architecten

Op verzoek van het i-Platform is er een trainingsprogramma ontwikkeld voor het opleiden van architecten uit de waterschappen. Waterschappen kunnen mensen aanmelden om hieraan deel te nemen.  

Datastromen

Kernregistraties nu via GkW-connector

In januari 2023 is de Gegevensknooppunt Waterschappen (GkW)-connector opgeleverd. Dit is een tool waarmee waterschappen hun kernregistraties (kunstwerken, waterlopen, keringen) kunnen aansluiten op het GkW.

Het Waterschapshuis helpt de waterschappen bij de implementatie van de GkW-connector die 1 juli gereed moet zijn. Nog een groot aantal waterschappen moeten de overstap nog maken.

Innovatie en Transformatie

Samen leren

Pilots leerlijn digitale transformatie voor medewerkers gedaan bij Waterschap Vallei en Veluwe, Vechtstromen, Hoogheemraadschappen van Delfland en Rijnland. De evaluatie van de pilots loopt.

Leer- en werksessies gefaciliteerd bij waterschappen Brabantse Delta, Limburg, Fryslan, Hoogheemraadschappen Schieland en Krimpenerwaard en Rijnland over digitale transformatie en het gezamenlijk in kaart brengen en plannen van de leeractiviteiten.  

Informatieveiligheid en Privacy

Groen licht voor SOC Waterschappen

De opdrachtgeverstafel heeft het Security Operations Center (SOC) plan goedgekeurd, waarmee een SOC wordt opgezet voor alle waterschappen.