Bestuursrapportage 2022-2

De bestuursrapportage is een verantwoordingsdocument over de voortgang van hWh met focus op instandhouding en de grote lijnen van de programma’s.

versie 1.0, 10 november 2022

Bestuurlijke prioriteiten instandhouding


Veilige werkomgeving

In december 2021 is in goed overleg besloten de samenwerking met Waterschap Vechtstromen af te bouwen en het beheer van de kantoorautomatisering in 2022 over te dragen aan een andere partij of zelf in beheer te nemen.

Er is gewerkt aan het vergroten van het bewustzijn in de organisatie op het gebied van informatieveiligheid en privacy. Door de organisatie van de week van de IV&P, het opstellen van een gedragsregeling, de 10 gouden regels en het aanbieden van een e-learning.

Het team is versterkt met een trainee informatieveiligheid en een privacy officer.

.


Samenwerkings-opgave

De strategische sessies van de doorontwikkeling van de samenwerkingsopgave hebben geleid tot vier oplossingsrichtingen, waar we in 2023 aan gaan werken.

  1. Verduidelijken van de taakverdeling binnen de bestaande governance.
  2. Vereenvoudigen van de begroting en het begrotingsproces.
  3. Anders samenwerken op het gebied van digitale transformatie.
  4. Herindeling producten- en dienstenportfolio.

.


Strategienota

De strategienota wordt door bestuur en OGT gezien als een document dat input moet bieden voor strategische besluitvorming.

Het Waterschapshuis is penvoeder voor de 0.1 versie van de Strategienota. De OGT heeft een inhoudelijke discussie gevoerd over de eerste versie van de strategie.

Doel voor eind 2022 is om een strategienota op te stellen die meer inhoud en richting geeft in lijn met de visie van hWh en de kansen voor waterschappen die hWh kan bieden.

Uren en capaciteit

Krappe arbeidsmarkt

We zijn tevreden te constateren dat we, ondanks de krappe arbeidsmarkt, de projecten en programma’s nog steeds kunnen bemensen. De arbeidsmarktkrapte is goed zichtbaar en voelbaar. Het is lastig om medewerkers uit de watersector te halen. In de afgelopen periode zijn meer medewerkers bij hWh in dienst gekomen. We blijven echter ruim binnen de 40% ruimte die ons door het Algemeen bestuur is gegeven.

Groei in uren

In de eerste maanden van 2022 is er wederom veel werk verzet binnen de projecten van hWh. Als we kijken naar de realisatie van de uren, ligt dit 12,6% boven de realisatie van dezelfde periode in 2021.

Ziekteverzuim

hWh heeft tot en met augustus 2022 gemiddeld circa 30 FTE op de payroll. Het ziekteverzuim bij de medewerkers op de payroll is in 2022 gemiddeld 2,9%. Dit ligt ruim onder de interne maximale streefnorm van 5%.

Inzet trainees

hWh heeft 13 trainees. De meesten hebben een contract tot en met 2023 en daarna kunnen zij zich verder ontwikkelen binnen de watersector. hWh is erg onder de indruk van hun prestaties.

Verdeling personeel

Bovenstaande diagram is berekend op basis van aantal medewerkers, zonder daarbij rekening te houden met parttimefactor.

Inzet Waterschappen

We zien een stijgende lijn in het aantrekken van inhuur in plaats van inleen vanuit de waterschappen. Het vissen in dezelfde vijver blijft een issue. We bemerken ook dat wanneer collega’s vanuit de watersector geïnteresseerd zijn in 1 van de openstaande vacatures dat ze het lastig vinden het bespreekbaar te maken binnen de moederorganisatie.

Samenvatting cijfers

Realisatie instandhouding Bestuur & Organisatie

Binnen instandhouding ligt in 2022 de focus op de ontvlechting van de kantoorautomatisering met Vechtstromen, de professionalisering van informatieveiligheid en privacy, en de ontwikkeling van de samenwerkingsopgave tussen de waterschappen en hWh. Deze gebieden vragen meer aandacht en budget dan verwacht. Dit kan worden opgevangen binnen de post onvoorzien overschotten in inkoop en capaciteitsmanagement door onder andere de vele wervingen en verlengingen.

Realisatie instandhouding Kennis & Verbinden

Ondersteuning OGT vroeg in het voorjaar extra veel tijd vanwege de discussie van het vrijwillig uitgavenplafond. Echter is de druk op de ondersteuning daarna afgenomen, waardoor en deel van het budget onbenut zal blijven.

Realisatie projecten waterschappen

Waterschappen doen steeds vaker een beroep op de kennis en vaardigheden van het Waterschapshuis. Een voorbeeld hiervan is I&T waar steeds meer gevraagd wordt.

Realisatie kassiersfunctie en
projecten met derden

De opdracht van de waterschappen aan hWh beperkt zich tot facilitering. De bestuurlijke aansturing ligt niet bij het bestuur van hWh, maar bij de per project samengestelde UO’s. In de baten 2022 van projecten met derden is het saldo projectrekeningen van 31 december 2021 verwerkt, om zichtbaar te maken dat deze gelden beschikbaar zijn in 2022. Voor deze gelden was bij de jaarafsluiting 2021 nog geen bestemming aangeduid, tevens zijn hiervoor geen activiteiten begroot in 2022. Hieraan wordt invulling gegeven door de betreffende UO’s.

Hoe helpt hWh de watersector

Data standaardiseren

Waterschappen willen hun werk verder digitaliseren. Daarover maakten zij afspraken (baseline Basis op orde, april 2021). Het gaat onder andere over een gestandaardiseerde en veilige informatiehuishouding.

Programma Informatieveiligheid &
Privacy

CSIR 

Waterschappen beheren talloze objecten, variërend van sluizen, gemalen tot zuiveringsinstallaties. De Cybersecurity Implementatierichtlijn voor Objecten (CSIR) biedt waterschappen alle handvatten die nodig zijn om elk object zo goed mogelijk te beveiligen tegen digitale gevaren, zowel van binnenuit als van buitenaf. Bovendien helpt de CSIR de waterschappen om aan te tonen dat zij de bescherming van hun objecten op orde hebben.

Informatie beschikbaar stellen

Van data naar informatie en modellen. Welke partij kan dat het beste? Het Waterschapshuis helpt de waterschappen met de juiste vraag te formuleren en de uitvraag te doen richting de markt. Het Waterschapshuis helpt de waterschappen met het beheer en onderhoud van de gekozen en gecreëerde  softwaretoepassingen. 

Programma Basisdata

Quick Ortho

luchtfoto’s

Vergunning- en toezichthouders van de waterschappen kunnen met de quick ortho beelden van AHN sneller beschikken over luchtfoto’s. Dat was hun nadrukkelijke wens. Zes weken na afronding van de vlucht hebben vergunning- en toezichthouders al de beschikking over deze openbare data. Snelheid gaat boven nauwkeurigheid. 8-12 weken later zijn de definitieve ortho beelden openbaar.

Schaalvoordeel

Het Waterschapshuis helpt de waterschappen kosten te besparen (minder meerkosten) door gezamenlijk in te kopen.

Programma Organisatie &
Samenwerking

Oracle Tech

Voor de gemeenschappelijke aanschaf en het gezamenlijk gebruik van relevante Oracle-licenties voert het Waterschapshuis het contractbeheer uit. Inmiddels kunnen ook samenwerkingen zoals waterschapsbelastingen en -laboratoria op het contract meeliften. Naar schatting worden met dit gezamenlijke optreden enkele miljoenen euro’s bespaard. 

Kennis delen en leren

Het Waterschapshuis bevordert de samenwerking tussen waterschappen om zo kennis te delen en van elkaar te leren. Waar nodig brengt zij kennis vanuit de markt naar de waterschappen.

Bestuur en organisatie

Samenwerkings
platform Inkoop opgezet

Inkopers van de waterschappen ontmoeten elkaar in het samenwerkingsplatform inkoop. Dit platform in Microsoft Teams is een vehikel om slim samen te werken. Er wordt informatie gedeeld en discussies worden gestart.