Hoe helpt hWh de watersector

Data standaardiseren

Het Waterschapshuis helpt de waterschappen door regie te voeren op het eenduidig registreren van data.

Programma AHN/Beeldmateriaal

Landsdekkend kaartmateriaal

Het 4e hoogtemodel van Nederland met hoge kwaliteit is gerealiseerd.

Informatie beschikbaar stellen

Van data naar informatie en modellen. Welke partij kan dat het beste? Het Waterschapshuis helpt de waterschappen met de juiste vraag te formuleren en de uitvraag te doen richting de markt. Het Waterschapshuis helpt de waterschappen met het beheer en onderhoud van de gekozen en gecreëerde  softwaretoepassingen. 

Programma Watersysteem

Oppervlaktewater (HyDAMO)

Bij hydrologen bestond behoefte aan gestandaardiseerde gegevens voor het opstellen van betrouwbare oppervlaktewater- en grondwatermodellen.

Het datamodel HyDAMO is een praktische gereedschapskist voor hydrologen waarin waterschappen op gelijke wijze hun gegevens over oppervlaktewatersystemen registreren, beheren en uitwisselen.

Programma Watersysteem

Perceelwijzer App

De Perceelwijzer App geeft boeren en tuinders actuele en betrouwbare informatie over hun perceel.

Schaalvoordeel

Het Waterschapshuis helpt de waterschappen kosten te besparen (minder meerkosten) door gezamenlijk in te kopen.

Programma Organisatie &
Samenwerking

Inkoop van licenties

Alle waterschappen gaan binnen een raamovereenkomst gebruikmaken van een Microsoft M365 E5 licentie.

Kennis delen en leren

Het Waterschapshuis bevordert de samenwerking tussen waterschappen om zo kennis te delen en van elkaar te leren. Waar nodig brengt zij kennis vanuit de markt naar de waterschappen.

Programma Organisatie &
samenwerking

Kenniscentrum Microsoft

Het kenniscentrum Mircosoft van het Waterschapshuis begeleidt waterschappen bij de invoering en optimaal gebruik van Microsoft 365-E5. Het kenniscentrum ondersteunt de invoering van ‘de moderne werkplek’ aan de hand van roadmaps en geeft waterschappen in de verschillende fasen advies, trainingen en workshops.