Jaarrekening 2022

Versie 1.0 d.d. 22-03-2023

Wat waren de belangrijkste ontwikkelingen?

Ontwikkelingen

Inflatie

De bijzonder hoge inflatie van 10% in 2022 was ook bij hWh voelbaar. Vooral in de personele kosten komt dit tot uiting, in de stijging van de uurtarieven. In 2023 zal deze trend zich naar verwachting doorzetten. Ook zien we een stijging van kosten bij de inzet van leveranciers. Toch is het hWh gelukt om in 2022 binnen de kaders van de begroting te blijven. 

In de begroting 2023 is rekening gehouden met de effecten van de inflatie.

Capaciteit

Impact krappe arbeidsmarkt

Door de krapte op de arbeidsmarkt hebben de waterschappen steeds meer moeite om de flexibele schil van hWh te vervullen. Het AB heeft in januari 2022 ingestemd met een verruiming van de personeelskaders, waardoor een deel van de flexibele schil kan worden ingevuld met vaste arbeidskrachten.

De krappe arbeidsmarkt heeft ook impact op de beschikbare capaciteit bij leveranciers, waardoor uitvoering vertraagt. Ook aanbestedingen hebben meer tijd nodig, waardoor opdrachtverlening aan leveranciers later dan gepland op gang komt.

Samenwerkingsopgave

Vier oplossings-richtingen

De strategische sessies van de doorontwikkeling van de samenwerkingsopgave hebben geleid tot vier oplossingsrichtingen, waar we in 2023 aan gaan werken.

  1. Verduidelijken van de taakverdeling binnen de bestaande governance.
  2. Vereenvoudigen van de begroting en het begrotingsproces.
  3. Anders samenwerken op het gebied van digitale transformatie.
  4. Herindeling producten- en dienstenportfolio.

Resultaten instandhouding

Arbeidsmarktcampagne

Laat je talent stromen

De belofte die we maken in onze arbeidsmarktcampagne is om ieders talent te laten stromen. Dat trekt potentiele krachten aan.

We merken dat er steeds meer leervragen binnen komen. Ook vinden in de programma’s veel vormen van leren plaats. Onze uitdaging is om dit nog efficiënter te organiseren.   

Het belang van leren en ontwikkelen wordt onderkend. Wat aandacht behoeft, is de wijze waarop we leren en ontwikkelen organiseren. Met nog meer impact.

Els van Suijlekom

Talentmanager

Volwassenheidsniveau 4

Bewustwording Informatieveilig-heid en Privacy

Door o.a. de e-learning Arda, waar ruim 40% van de medewerkers aan deelneemt, is het bewustzijn op informatieveiligheid en privacy vergroot.

Veiligheid en privacy begint ongemakkelijk te voelen als ik niet goed weet hoe te handelen. Dankzij de e-learning Arda kreeg ik tips die ik makkelijk kan toepassen.

Wouter Jansen

Omgevingsmanager

Implementatie Wet open overheid

Open en toegankelijke overheid

De Woo is 1 mei 2022 in werking getreden. Als watersector werken we samen in het project ‘Wet open overheid’ en werken aan de thema’s:

  • Actieve openbaarmaking: de AB-stukken, de agenda en besluitenlijst van het DB worden gepubliceerd op de website.
  • Passieve openbaarmaking: we hebben een contactpersoon voor de Woo aangewezen.
  • Informatiehuishouding: hWh sluit aan bij het waterschapsbrede project Implementatie Woo.
Introductie nieuwe medewerkers

Onboarding app nieuwe medewerkers

HR heeft samen met Communicatie een app gelanceerd om nieuwe medewerkers goed voor te bereiden op hun nieuwe baan bij hWh.

Deze app draagt bij aan een vliegende start doordat we onze nieuwe medewerkers alle belangrijke informatie in behapbare delen op één overzichtelijke locatie meegeven.

De gebruikers hebben de app gemiddeld met een 9,3 beoordeeld.

Inkoop en contractmanagement

Professiona-lisering en kwaliteitsslag

De kwaliteit van de inkoop- en contractmanagementdocumenten is verbeterd. Het handboek is gereed en wordt gebruikt. Met de interne aanbestedingskalender is zichtbaar welke aanbestedingen er spelen. Ook is een start gemaakt met het inkoopplatform waterschappen.

Het ambitieweb voor duurzaam opdrachtgeverschap is uitgesteld naar 2023, vanwege onvoldoende capaciteit.

Communicatie

Zichtbaarheid

Met onze sociale mediastrategie is onze zichtbaarheid op LinkedIn gegroeid (nu ruim 4000 volgers). De vernieuwing van onze website heeft bijgedragen aan het begrijpelijk maken wat we doen, vooral aan onze doelgroep ‘potentiele medewerkers’.

Onze strategie om ‘van buiten naar binnen’ te communiceren, draagt bij aan de zichtbaarheid, omdat de waarde dan meer wordt gevoeld door de waterschappen en men bereid is te delen. [link naar website]

We laten onze meerwaarde zien door de complexe materie begrijpelijk en aansprekend te maken.

Pleuni Niezing

Strategisch communicatieadviseur

Resultaten uit de programma’s

Datastromen

Gegevens-
knooppunt Waterschappen 

Waterschappen leveren andere partijen veel data. Met het Gegevensknooppunt Waterschappen is informatie van alle waterschappen voor afnemers op dezelfde wijze landelijk beschikbaar.

Informatieveiligheid & privacy

CSIR 

Waterschappen beheren talloze objecten, variërend van sluizen, gemalen tot zuiveringsinstallaties. De Cybersecurity Implementatierichtlijn voor Objecten (CSIR) biedt waterschappen alle handvatten die nodig zijn om elk object zo goed mogelijk te beveiligen tegen digitale gevaren, zowel van binnenuit als van buitenaf. Bovendien helpt de CSIR de waterschappen om aan te tonen dat zij de bescherming van hun objecten op orde hebben.

Watersysteem

Oppervlaktewater (HyDAMO)

Bij hydrologen bestond behoefte aan gestandaardiseerde gegevens voor het opstellen van betrouwbare oppervlaktewater- en grondwatermodellen.

Het datamodel HyDAMO is een praktische gereedschapskist voor hydrologen waarin waterschappen op gelijke wijze hun gegevens over oppervlaktewatersystemen registreren, beheren en uitwisselen.

Kassiersfunctie

TMX

Na het faillissement van softwareleverancier TMX heeft hWh namens negen waterschappen mandaat gekregen om de continuïteit te waarborgen van de meetgegevens die TMX verzorgd. Het heeft geleid tot overname van licentie en software en het behoud van kennis en expertise door het aanstellen van een aantal ex-medewerkers.

Basisdata

Quick Ortho

luchtfoto’s

Vergunning- en toezichthouders van de waterschappen kunnen met de quick ortho beelden van AHN sneller beschikken over luchtfoto’s. Dat was hun nadrukkelijke wens. Zes weken na afronding van de vlucht hebben vergunning- en toezichthouders al de beschikking over deze openbare data. Snelheid gaat boven nauwkeurigheid. 8-12 weken later zijn de definitieve ortho beelden openbaar.

Organisatie & Samenwerking

Oracle Tech

Voor de gemeenschappelijke aanschaf en het gezamenlijk gebruik van relevante Oracle-licenties voert het Waterschapshuis het contractbeheer uit. Inmiddels kunnen ook samenwerkingen zoals waterschapsbelastingen en -laboratoria op het contract meeliften. Naar schatting worden met dit gezamenlijke optreden enkele miljoenen euro’s bespaard. 

Organisatie & samenwerking

Kenniscentrum Microsoft

Het kenniscentrum Mircosoft van het Waterschapshuis begeleidt waterschappen bij de invoering en optimaal gebruik van Microsoft 365-E5. Het kenniscentrum ondersteunt de invoering van ‘de moderne werkplek’ aan de hand van roadmaps en geeft waterschappen in de verschillende fasen advies, trainingen en workshops.

Watersysteem

Neerslagproducten verbeterd

Neerslagproducten (Internationaal Radar Composiet) zijn verbeterd in samenwerking met het KNMI, Stowa en Rijkswaterstaat, zodat waterschappen een scherper beeld krijgen van de risico’s en kwetsbaarheden door te verwachten extreme neerslag in gebieden in Nederland en de grensgebieden en daarop kunnen anticiperen;

Realisatie begroting

Instandhouding Bestuur en organisatie
Afbeelding met tekst: 97%

De focus binnen Instandhouding lag op de ontvlechting van de kantoorautomatisering met Vechtstromen, de professionalisering van informatieveiligheid en privacy, en de ontwikkeling van de samenwerkingsopgave tussen de waterschappen en hWh. Dit vroeg meer aandacht en budget dan verwacht. Dit hebben we kunnen opvangen binnen de post onvoorzien en door de overschotten bij inkoop en capaciteitsmanagement.

Instandhouding Kennis en Verbinden
Afbeelding met tekst: 85%

De focus heeft binnen Kennis en Verbinden gelegen op het schrijven van de strategienota voor de OGT. Daardoor is er minder prioriteit gegeven aan onder andere de evaluaties. De coronamaatregelen zijn half maart losgelaten waarna het vergadercentrum volledig is geopend. Hierdoor blijft een substantieel bedrag van de begroting over.

Projecten waterschappen
Afbeelding met tekst: 84%

Waterschappen doen steeds vaker een beroep op de kennis en vaardigheden van het Waterschapshuis. Waterschappen zien steeds meer in dat data een steeds belangrijkere rol in hun kerntaken krijgen. Door meer samen te werken, kunnen zij meer bereiken met minder middelen en minder energie.

Kassiersfunctie/ projecten met derden
Afbeelding met tekst: 83%

De opdracht van de waterschappen aan hWh beperkt zich tot facilitering. De bestuurlijke aansturing ligt niet bij het bestuur van hWh, maar bij de per project samengestelde UO’s. In de baten 2022 van projecten met derden is het saldo projectrekeningen van 31 december 2021 verwerkt, om zichtbaar te maken dat deze gelden beschikbaar zijn in 2022. Voor deze gelden was bij de jaarafsluiting 2021 nog geen bestemming aangeduid, tevens zijn hiervoor geen activiteiten begroot in 2022. Hieraan wordt invulling gegeven door de betreffende UO’s.

Uren en capaciteit

Groei in uren
Afbeelding met tekst: 23,0% groei

In 2022 is er wederom veel werk verzet binnen de projecten van hWh. Als we kijken naar de realisatie van de uren, ligt dit 23,0% boven de realisatie in 2021. Het aantal gerealiseerde uren bleef wel binnen de begroting.

Ziekteverzuim
Afbeelding met tekst: 4,0% ziekteverzuim

hWh heeft op 31 december 2022 circa 37 FTE op de payroll (circa 32 FTE gemiddeld in geheel 2022). Het ziekteverzuim bij de medewerkers op de payroll is in 2022 gemiddeld 4,0%. Dit ligt onder de interne maximale streefnorm van 5%.

Inzet trainees
Afbeelding met tekst: 11 trainees

hWh heeft 11 trainees. De trainees kunnen hun traineeship afronden bij hWh en daarna kunnen zij zich verder ontwikkelen binnen de watersector. hWh is erg onder de indruk van hun prestaties. In 2022 zijn 3 trainees vertrokken nadat ze steeds beter de watersector leerde kennen. Hun conclusie was dat zij niet binnen de watersector paste.

Verdeling personeel
Taartdiagram:
Payroll 40%
Inleen 44%
Inhuur 47%
Trainee 11%
Overheid 7%

Bovenstaande diagram is berekend op basis van aantal medewerkers, zonder daarbij rekening te houden met parttimefactor.

Inzet waterschappen
Staafdiagram totaal geleverde productieve uren per waterschap:
Aa en Maas 2269,5
Brabantse Delta 439
De Dommel 2700,25
Stichtse Rijnlanden 1114
Delfland 192,5
WDO Delta 1937,75
Wetterskip Fryslân 1445
Hollandse Delta 4908
HHNK 1386
Hunze en Aa's 0
Waterschap Limburg 1664
Noorderzijlvest 1541
Rijn en IJsel 4020,75
Rijnland 835,5
Rivierenland 7383
Scheldestromen 881,5
hhsk 6381,5
Vallei en Veluwe 1018
Vechtstromen 0
Waternet 3090
Zuiderzeeland 1140
Aqua lijn 2800

hWh doet steeds meer een beroep op ambassadeurs van hWh en vanuit de waterschappen. We zien een stijgende lijn in het aantrekken van inhuur in plaats van inleen vanuit de waterschappen. We bemerken ook dat wanneer collega’s vanuit de watersector geïnteresseerd zijn in 1 van de openstaande vacatures dat ze het lastig vinden het bespreekbaar te maken binnen de moederorganisatie. Wel staan waterschappen meer open om de medewerkers voor langere tijd te detacheren.